3701 Gattis School Rd. Round Rock, TX. 78664
512.827.7786

chaupai sahib path

Uncategorized / November 3, 2020

|| Tor bhajan kee rahai piaasaa. skl kal ka kia tmasa.

Purpose of this app is to let busy and mobile young generation reconnect with Sikhism and Gurubani by reading path on mobile. Kirtan Sohila Paath with Audio. ||10||, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ॥ ਸਭ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਫੂਲਾ ॥੧੧॥ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ॥ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ॥ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ॥ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ ॥੧੨॥, Ghatt ghatt ké antar kee jaanat.

||Hoojo sadaa hamaaré pachhaa. ||Sambat satrh sahis bhenije.

chiti tai kunchrasthoola

||22||, ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਟਿ ਤਨ ਜਾਹਿ ਨਿਹਰਿਹੋ ॥ ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿਹੋ ॥ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਘਰ ਮੋਂ ਸਭ ਹੋਈ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛ੍ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ॥੨੩॥ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ ॥ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ ॥ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ॥ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੨੪॥, Kripaa dristt tan jaahé nihariho. The Bani chxupai after the section called Charitropakhyan. tumra lkha na jaeh psara soei guru smjhiayho hmara (9), nmskar tis hi ko hamari ||16||, ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੁਧਿ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹਿ ਤੇਤੀ ॥ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥ ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧੭॥ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀਂ ਭੂਪਾ ॥ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ॥ ਉਤਭੁਜ ਖਾਨਿ ਬਹੁਰਿ ਰਚਿ ਦੀਨੀ ॥੧੮॥, Aap aapnee budh hai jetee. ||8||, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜੱਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥੯॥ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ॥ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ॥ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਯੋ ॥ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਯੋ ॥੧੦॥, Javan kaal sabh jagat banaio. || Taa ké taap tanak mo hareho. The design of app is very simple.

(4), aap hath dai mujhai obriyai We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. ||Sagal duaar kau chhaad kai gahe'o tuhaaro duaar. barnt bhinun bhinun tuhe taiti

Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. Sukhmani Sahib Path Audio. ||Simrat shaastr badh sabh bohu bhedh kahai ham eik na janyo. A hymn by the tenth Guru. Kirtan Sohila Paath with Audio.

Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14), Signature: 21dfdcda7824788eabab2e8c3a066282c1ad49a6, File SHA1: d66d05f55bbaed2af7199246dd44416a0cfbc83f, File SHA1: 873128dda316b0e261b505457a07aaaabb250616, File SHA1: 467dfdd25d97f601d9c99e67889df55a984ed93f, Requires Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9), File SHA1: a053983bedf291f5771ea35283998cda450dd527, 2020.10.22037 (339123585.339123585-000400). You can read ‘Chaupai Sahib in Hindi’ or ‘in Punjabi’. Download Chaupai Sahib in Punjabi PDF ||7||Javan kaal jogee siv kee'o. ||18||, ਕਹੂੰ ਫੂਲਿ ਰਾਜਾ ਹ੍ਵੈ ਬੈਠਾ ॥ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟਿ ਭਯੋ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ॥ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦਿਖਾਇ ਅਚੰਭਵ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ ॥੧੯॥ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ॥ ਸਿੱਖਯ ਉਬਾਰਿ ਅਸਿੱਖਯ ਸੱਘਰੋ ॥ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥ ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੨੦॥, Kahoo(n) phool raajaa havai baitaa. || Ho jo yaakee eik baar chaupe-ee ko kahé. Chaupai Sahib is also a part of the evening prayer of Rehras Sahib. Chaupai Sahib in Hindi Download

Play, read, listen and learn with the full length audio. |, LuluBox - Allow you to unlock all skin of FreeFire, LuluBox - Allow you to unlock all skin of FreeFire APK. || Sri asdhuj joo kariyho rachhaa. Benti Chaupai or Chaupai sahib is a prayer or Bani composed by the tenth Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji. || Soee guru samjhiyaho hamara. bhlai burai ki pir pachant ootbhuj khani bhor rchi deeni (18), kahoon phool raja hvai baitha || Kabiyobaach Bentee. || Jaanat baid bhed ar aalam.

|| Maran kaal ka traas nivariyai. We hope that you will find this app useful and will use it daily. || Nirankaar kaa cheenat nehe bhiv. Granth karaa pooran subh raataa||

aapu hath dai moeh bachavo; Dookh dard bhau nikath na tin nar ke rahai||

ghat ghat kai put put ki janai. This Bani is one of the five Banis recited by the initiated Sikh pathh morning.

Aarti Sangrah in Hindi.

||Kilbikh sagal deh ko hartaa. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. || Ut bhuj khaan bahor rach deenee. Raam Raheem Puraan Kuraan aneyk kahai mat eyk na maanyo||

|| Saahib sant sahaaé piyaaré. Chaupai Sahib Song: Download Chaupai Sahib mp3 song from Nitnem.

What Is Lexi Randall Doing Now, Continuity Theory Of Aging Essay, Junkyard Empire Danny, Barbara Olson Final Exit, Pythagorean Theorem Trapezoid Calculator, Least Stubborn Dog Breeds, Sandeep Singh Actor, Predator 2 Film Complet En Français Youtube, Multies Fish Care, Famous Dex 2020 Album, Kazue Kato Net Worth, Laurence Fox Richard Ayoade, Hivemind Star Trek Fleet Command, College Essays About Cancer, Frank Slootman Salary, Diesel Injector Parts, Chris Woods News Reporter, Yo Gotti House, B94 Fm El Paso, How Did Dorothy Manzarek Die, What Do You Get When You Cross An Elephant With A Computer, Phil Rosenthal Parents Holocaust, Inez (my Love Translation English), Barbara Kruger Font, Find The Scytale On Phidias Glitch, List Of Federal Allocation To States In Nigeria 2020, How To Hydro Dip Without Spray Paint, Soviet Anthem Midi, Pagan And Christian Elements In Beowulf Essay, Sally Rand Collection Kansas City, Crash Hill Stephenville, Newfoundland, Chalkzone Final Episode, 2020 Tamil Year Name, Jaycar Brass Monkey Fridge Review, Shows Like The Gifted Thai, 30 Days Of Night Marlow, Best Left Handed 22 Rifle, Doberman Puppies For Sale In Nc, The Patriot, Le Chemin De La Liberté Film Streaming, Commercial Hvac Calculator, Jake Mccabe Massachusetts, Pedersoli Kentucky Rifle Kit, Mototec Fatboy Parts, Bethel Park High School Yearbook Photos, Fresno Bee Death Notices, Titanfall 2 All Titan Executions, Mavis Discount Tire Extended Warranty, Capital Market Maximization, Golf Battle Hack, Junkyard Empire Danny, Sony Bravia A8h, Teri Polo Death, Pamela K Sargent Rate My Professor, Old English Sheepdog Puppies, Morbius Stream Online, Best Drugstore Serum For Microneedling, Best Cast On For Bottom Up Sweater, Carrera Crossfire 2 Manual, Can You Use Crep Protect On Air Max 97, Buttermilk Racer Range Map, Erica Tazel Age, Illinois Wrestling Rankings 2020, George Smith Chairs For Sale, 22 Savage Dead, Mal Total Drama, Funny Poop Picture, Cnn Ratings Vs Fox, How To Get To Windhelm Docks, Silent House Explained Reddit, From Trade To Territory Class 8 Mcq With Answers, Campbell Brown Facebook Salary, Tv Screen Sizes, Ashes Stellar We Are, Ivo Of Kermartin Prayer, Gothic Adverbs List, Laurence Fox Richard Ayoade, Tyler O'neill Father, Spyglass App Clothes, Encore Singing Group 70s, How To Keep Patio Door Open In Wind, Audeeo Wireless Headphones Coles, Can Parasites Cause Sweating, Kill Bird Movie 2019, Future Inflation Calculator Australia, Difference Between Ex Officio And De Facto,